INTERRUPCIONS DE SERVEI
Actualment no hi ha interrupcions del servei